Gökilimde (Astrolojide) Etik İlkeler

 

Sayın; Zehra Pınar Çeliker’in yazısı

17 Mart 2021 GEP sunumu

Yazıyı dinleyebilirsiniz

 

 

(Sayın; Sümeyye Baran’ın sesiyle)

 

 

GÖKİLİMDE (ASTROLOJİ) ETİK İLKELER

 • NEDEN BİLMEK İSTERİZ?
 • AHLAK VE ETİK
 • GÖKİLİM/ASTROLOJİ VE GÖKİLİMCİ/ASTROLOG
 • GÖKİLİM/ASTROLOJİ ETİĞİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI DOKÜMANLARIN
  DERLEMESİ

  • MESLEKİ SORUMLULUK
  • TEMEL STANDARTLAR
  • KİŞİSEL İHTİYAÇLAR VE DEĞERLER
  • DANIŞANA KARŞI SORUMLULUK
  • KAMUYA KARŞI SORUMLULUK
  • DİĞER PROFESYONELLERE KARŞI SORUMLULUK
  • ARAŞTIRMA VE EĞİTİM
  • ETİK SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ

 

NEDEN BİLMEK İSTERİZ?

İnsanın kendisine sorduğu en önemli sorulardan biri “neden bilmek isteriz?” sorusudur. Aristoteles’e göre insan, doğası gereği bilmek ister ve bilgeliğe adanmış bir yaşam da en büyük mutluluk kaynağıdır. İnsanın bilme ve öğrenme ihtiyacını tetikleyen en önemli unsurlardan bir tanesi hayata dair belirsizlikler ve bilinmezliklerdir. Bu bilinmezlik ve belirsizliklerin giderilmesi ve bir denge oturtabilmek için insan çeşitli araçlar, yol ve yöntemler kullanmaktadır. Bilme isteğinin yüzyıllardır ağır bastığı konulardan biri de geleceğin bilinmesi olarak karşımıza çıkar. Geleceğin bilinmemesi kimi insan için kaygı yaratırken kimi insan için de tam tersi gereçlidir, öğrenilmesi tercih edilmeyen bir durumdur.

İnsanın bilme ihtiyacı yalnızca onu çevreleyen yaşam alanıyla ya da gelecekle sınırlı değildir. Aynı zamanda bu ihtiyacın ve akabinde bilgiye erişmiş olmanın insan üzerindeki etkilerinin güvenilir bir düzlemde kalabilmesi için insanlar eylem alanında da kendilerini doğruya götürecek ilkeleri aramışlardır. Bu arayış kültürden kültüre değişen ahlakların ve de felsefenin bir disiplini olan etiğin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

AHLAK VE ETİK

Moral, ahlak, davranış, terbiye, eğilim, huy bunların hepsi birbirinin yerine kullanılabilen sözcüklerdir. Etimolojik olarak baktığımızda ahlak (moral) sözcüğü ve etik sözcüğü aynı anlama gelmektedir. Günlük dilde de ahlak (moral) ve etik sözcüklerinin birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte;

 • Ahlak; belirli bir toplum ya da toplulukta, belirli bir zamanda geçerli olan kurallar bütünü olmak anlamında olgusal ve tarihsel bir şeyken;
 • Etik; bu olguya kuramsal olarak yönelen felsefe disiplininin adıdır. Etik Yunanca bir sözcük olup ethos sözcüğünden gelmektedir. Aslında Latince moral sözcüğünün Yunanca çevirisidir. Etik, ilişkin olduğu alan hakkında, alanın yapısının izin verdiği ölçüde doğru ve kesin bilgilere ulaşmaya çalışır. Bu bilgiler, toplumdan topluma değişen, göreli bilgiler değildir.

Ahlak kurallarla ilgili olduğundan gökilim/astroloji alanını düzenleyecek bir takım kurallar ortaya konulmak istendiğinde bu “gökilim/astroloji ahlakı” olarak ifade edilebilir. Ancak astrolojiyi bir meslek alanı olarak düşündüğümüzde icra edilen işin yapısının çözümlenmesi ve yol göstericilik açısından kültürden kültüre değişmezlik dikkate alındığında ise “gökilim/astroloji etiği” ifadesinin kullanılması daha tercih edilebilir olabilir.

Yaygın kullanımın “etik” olduğu dikkate alındığında bu çalışmada etik ifadesinin kullanılması tercih edilmiştir.

GÖKİLİM/ASTROLOJİ VE GÖKİLİMCİ/ASTROLOG

Gökilim/Astroloji, evrenin şifresini, evrenin matematiğini çözmeye yarayan bir ilimdir. İnsanın da bir evren ve aynı zamanda sonsuz evrenin de bir parçası olduğunu kabul edersek; astroloji insanı da içeren bir şifreyi çözme ilmidir diyebiliriz. Gökilimci/Astrolog ise bu ilmi kullanarak dekoder gibi şifreyi çözmeye çalışan bir şifre çözücüdür.

Astrolojideki parametreler evrenin kendisi gibidir, yani sonsuzdur. Astrolog her ne kadar geçmişin işaretlerini iyi okur ve geleceğin neler getireceğini tahmin etmeye çalışırsa da geleceği asla tam bir kesinlikle bilemez. Dolayısıyla bu şifreyi tam olarak çözmek mümkün değildir. Ancak çok cüzi bir miktarının karşılığı bin yıllardır süre gelmiş gözlem ve çalışmalarla gün ışığına çıkarılabilmiştir ki bunu da özel bir idrak sayesinde anlamak mümkündür. Şifre çözücüdeki bu idrak ya da algılama kabiliyeti ne kadar fazlaysa kişi şifreyi o kadar iyi çözer.

Bir olgunun (ör: evlilik)  herhangi bir kişide açığa çıkarılması kullandığı araçlarla ve tecrübesine bağlı olarak “şifre çözücüye” kalmıştır. Her konuda olduğu gibi astrolojinin de özel atmosferine girmeden, veriler arasındaki bağlantıyı kurmak kolay değildir. Bu süreçte, hesaba katılamayan diğer parametrelerin eksikliği unutulmamalıdır.

Tecrübe idraki artırır, bilgi kolaylaştırır, yetenek ve ilgi olmadan ise kolay olmaz bu iş. Astrolog ne kaderi ne de gökyüzünü kontrol edebilir.

Astrolog Robert Zoller şöyle der: “Gökler Tanrı’nın görkemini gösterirler; biz sadece işaretleri okuruz. En becerikli astroloğun yapabileceği, en fazla horoskopu doğru biçimde okumak olabilir. Hiçbir önyargımız olmadan başlarız. Sonra basitçe horoskopu okuruz. Yani, astrolojinin sembolik dilini öğrenmiş olarak, evlerdeki gezegenlerin, birbirleriyle olan çeşitli konfigürasyonlarının, vb. anlamını basitçe dile dökeriz. Biz kanal işlevi görmüyoruz. Yalnızca horoskopu okuyoruz. Horoskopu “yorumlamaya” gerek yoktur. Ona ekleyebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Kişisel katkımız ancak onun yoluna çıkabilir (yani engel olabilir). Karşımızdaki kişiyi tam olarak anlamamız mümkün değildir. Çünkü onun hayatını biz yaşamadık.

Öngörü sürecinde en zayıf halka astrologdur. Figürü okumak için sarf ettiğimiz en üstün çaba dahi yetersiz olmaya mahkûmdur; çünkü hayat ve akıl deneyimimiz tam ya da mükemmelden daha azdır. Olmasını umabileceklerimizin en iyisi doğru şeyi aktarmaktır –  biz muhteşem olduğumuz için değil, sanat (astroloji) doğru olduğu için. Betimlemeye karışan belirli bir miktarda önsezi her zaman olacaktır; fakat bunu asgaride tutarak sahte önseziden kurtuluruz. Elimizde kalanın doğru olma ihtimali çok daha yüksektir”.

Dünyadaki yaşam döngüleri ile gök cisimlerinin döngüleri arasındaki görünen eşzamanlılığı analiz etmekten oluşur. Astroloji bazı durumlarda gelecekten haber verirken aynı zamanda öngörülerde, tahminlerde bulunur. Bunu yaparken de matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanır. Dolayısıyla da bu kapsamda ele alınması gerekir. Bu kapsamda bir şifre çözücünün kim olduğu, işini nasıl icra etmesi gerektiği, uyması gereken kurallar büyük bir önem kazanmaktadır

Geleceğe ve kendini gerçekleştirmeye dair bilgi edinmek, yaşadıklarını daha iyi anlamlandırmaya yönelik destek ihtiyacında olan kişiler bu alandaki öngörülere başvururlar. Etik anlamda bir takım hassasiyetlere sahip olan şifre çözücüler olduğu gibi tam tersi yorumlarıyla danışanların olumsuz deneyimler yaşamasında etkisi olabilen şifre çözücüler de olduğu görülmektedir.

Bu olumsuz deneyimlerin aşağıdaki şekillerde karşımıza çıktığını söylemek mümkündür:

 • Kişilerin ya da yakınlarının ölümleriyle ilgili yorumlar
 • Kişilerin ya da yakınlarının bedensel ve ruhsal sağlık durumlarıyla ilgili yorumlar
 • Kişilerin ya da yakınlarının başlarına gelebilecek kaza vb olaylarla ilgili yorumlar
 • Kişilerin ilişkileri ile ilgili yapılan yorumlar
 • Burçların geneline yönelik verilen bilgiler ve her haritanın kişiye özgü olduğunun göz ardı edilmesi
 • Aşırı umut vadeden, gerçekçi olmayan beklentilere yol açan yorumlar
 • Yorum yaparken kullanılan dil, zaman eki, üslup
 • Yorumlayan kişinin kibir ve ego zaafına yenik düşen bir tarz içinde olması
 • Yorumlayan kişinin yorum yapma eylemini algılama biçimi
 • Yorumlayan kişinin alandaki yeterliliği
 • İnsanın bir kaderi olduğunun bilincinde olmadan yapılan yorumlar
 • Gökilim alanının manevi boyutunun göz ardı edilmesi ya da abartılması

Sonuç;  bilerek ya da bilmeden pek çok anlamda olumsuz durumla karşı karşıya kalmak şeklinde kendini gösterebilmektedir. En başta danışan rolündeki kişilerin bu olumsuzluklara maruz kalmasının yanında da gökilim alanının kendisi istismara uğramaktadır. Bilinçli insanların gözünde bu alanın manevi boyutu ve saygınlığı zarar görmektedir.

Burada önemli olan ve dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi yorumlama eylemidir. Yorumlama yapılırken kullanılan parametrik değerler ve bulgular önemlidir. Sonuçta bir harita okuması, yol haritası niteliğindeki sembollerin okunmasını sağlayan astrolojik verilerin birbirleri üzerine etkilerine dayanarak bize dünyadaki eşzamanlılıklara dair fikir verir. Bu veriler daha önceki değerlendirmelerle bireyler ve olaylar üzerinden yüksek oranlarda doğrulanmış verilerdir. Şifre çözücünün bu verileri kendi öznel fikirlerini kontrol altında tutarak ve olasılıkları dikkate alarak göstergeler üzerinden yorum yapması gökilim sanatına ve etiğine uygun olur, objektiflik ve güvenilirliği arttırır. Aynı zamanda her tür olumsuz duruma karşı bir tedbir alınmış olur. Sabit göstergeler üzerinden olasılıkları vurgulayarak yapılan yorumlardaki objektiflik, bilgi seviyesi ve tecrübe ile farklılaşabilir. Burada ise karşımıza astroloğun kişisel zaafları bir tehdit olarak çıkar ki bu alanda bilgi seviyesi arttıkça kibir ve ego gibi zaafların kurbanı olma riski giderek artabilir.

Kibir ve kehanet egosu temelden en ileri seviyeye kadar bu alanda ilerlemeye niyet etmiş herkesin tetikte olması gereken zaaflardır. Kişinin gökilimi yeni öğrenmeye başlaması ya da çok profesyonel düzeyde gökilme hâkim olması ile değil kişinin karakteri ile alakalıdır. Bir anlamda insan olmanın temel zaaflarındandır.

Astroloji ile ilgilenmeye başlayan her kişi başka birinin hayatını etkileyebilecek bir bilginin talibi olduğunun farkındalığına sahip olmalıdır ki edindiği bu bilgilerle öğrenme sürecinde ve sonrasında istenmedik durumlara sebebiyet vermesin. Birey bu yolun en başından bu bilince sahip olursa hangi seviyede olursa olsun başkalarının haritalarına yapacağı yorumlarda ve sorularına vereceği yanıtlarda doğru, tam, yargısız, bilgiler ve yönlendirmeler yapıyor olsa dahi karşısındakine zarar verip vermeyeceğinden hiçbir zaman emin olamayacağı bilgisinden hareketle daha tetikte ve dikkatli olmaya çalışacaktır.

GÖKİLİM/ASTROLOJİ ETİĞİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI DOKÜMANLARIN

DERLEMESİ

Gökilim/Astroloji Etiği kapsamında bu alandaki çalışmalarını yürütürken bir astroloğun;

 • astroloji ilmine,
 • kendisinden bilgi talep edenlere,
 • genel olarak kamuya,
 • meslektaşlarına ve
 • kendisine karşı sorumlulukları vardır.
 • Bu tanımlama ve sorumluluklar etik kodlar/ilkeler olarak uluslararası astroloji organizasyonları tarafından belirlenmiş ve açıklamaları yapılmış ve belli standartlar çerçevesinde güvence altına alınmaya çalışılmıştır.
 • Bu organizasyonların üyeleri, tüm astrolojik çalışmalarında belirlenen kriterlere uymayı kabul etmektedirler, bunları okuma, anlama ve bunlara uyma sorumlulukları vardır.
 • Bu kurallar, astrologların profesyonel çalışmalarında olduğu kadar astrolojiyi temsil ederken ve astrolojinin geniş kullanımında da uygulanır.
 • Bu kapsamda ACVA, OPA, ISAR, APAI ve NCGR ilgili dokümanları incelenmiş ve aşağıdaki şekilde ortak bir metin halinde özetlenmiştir.

MESLEKİ SORUMLULUK

 • Tanım: Burada genellikle bir astroloğun tanımı ve sunduğu hizmetler üzerinde durulmuştur. Örn. “Profesyonel bir astrolog, bir geçim kaynağı veya bir kariyer olarak astrolojik hizmetler sağlar.” ACVA burada manevi rehberliği de dâhil ettiği bir takım hizmetlerden bahsetmiştir.
 • Bu hizmetler arasında, danışmanlık, tahmin yürütme, öğretme ve ders verme, araştırma, finansal, ticari, sağlık alanlarında rehberlik ve manevi rehberlik gibi konular yer almaktadır.
 • ISAR ise aynı profesyonel astrolog tanımının ardından; “Astrolog, bireyler, çiftler, organizasyonlar, evcil hayvanlar ve sıradan olaylar için burçlar dâhil olmak üzere astrolojik haritaların kapsamlı bir analizine dayalı bir bakış açısı veya görüş sunan ve bu süreçte geçişler, ilerlemeler ve diğer ilgili yöntemleri kullanabilen kişidir. Profesyonel astrologlar, mevcut en doğru doğum verilerini kullanmaya çalışırlar.” şeklinde ifade etmiştir.

TEMEL STANDARTLAR

 • Zarar vermeme: Tüm ilkeler astrologların danışanın yararına hareket edecek şekilde zarar vermeme ilkesi üzerine inşa edilmiştir.
 • Etik Standartları ve Kuralları Öğrenme Sorumluluğu:Astrologlar, etik standartları ve yönergeleri okuma, anlama ve bunlara uyma sorumluluğuna sahiptir ve bilmeme durumu kabul edilebilir bir savunma değildir.
 • Mesleğin İmajını Geliştirme: Astrologlar, mesleğin statüsüne zarar vermeyecek şekilde davranırlar.
 • Yeterlilik Sınırları: Astrologlar, yalnızca yetkinliklerinin sınırları dâhilinde uygulama yaparlar.
 • Etik Konular Danışmanlığı: Astrologlar, etik yükümlülükleri veya mesleki uygulamaları ile ilgili soruları olduğunda diğer astrologlara veya ilgili profesyonellere danışmak için makul adımlar atarlar.

 

KİŞİSEL İHTİYAÇLAR VE DEĞERLER

 • Kişisel Değerler: Astrologlar kendi değerlerini, tutumlarını veya inançlarını, değerlerini danışanlara empoze etmekten kaçınırlar.
 • Sınırlama: Astrologlar, fiziksel, zihinsel veya duygusal sorunlarının bir danışana veya başkalarına zarar vermesi muhtemel olduğunda profesyonel hizmet vermekten kaçınırlar. Bu gibi durumların belirtilerine karşı tetiktedirler, sorunlar için yardım ararlar ve gerekirse mesleki sorumluluklarını sınırlar, askıya alır veya sonlandırırlar.

DANIŞANA KARŞI SORUMLULUK

 • Gizlilik Hakkı: Mahremiyete saygı kapsamında astrologlar, danışanların çıkarlarına en uygun şekilde hareket eder ve gizliliği korumak için önlemler alırlar.
  • Astrologlar, kayıtlar yazılı, kayıtlı, bilgisayarlı veya başka herhangi bir ortamda saklanmış olsun, oluşturdukları, sakladıkları veya aktardıkları tüm kayıtların güvenliği ve gizliliği konusunda gerekli özeni gösterir.
  • Reşit olmayan ve bilgilendirilmiş ancak orada bulunmayan bireylerin çizelgelerini yorumlarken, danışmanlık sürecine ebeveynler veya vasiler dâhil edilebilir.
  • Gizlilik hakkından ancak kişi ya da yasal temsilcisi tarafından feragat edilebilir. Ancak kişi açısından hayati bir tehlike gibi bir durum var ise bu istisna olarak kabul edilir. Bu tür durumlarda yasal tavsiye alınabilir.
  • Astrologlar, her tür kaydın gizliliğinden sorumludur ayrıca kaydetmeden veya üçüncü şahıslara ifşa etmeden önce izin alırlar.
  • Araştırmalarda kullanılan bilgilerin anonim kalmasını sağlarlar.
 • Harita hesaplamaları: Doğru verilere (kesin bir doğum saati, tarihi ve yeri) dayalı standart prosedür yöntemleri kullanılarak hesaplamalar yapılmalıdır.
 • Sertifika sahibi olma: Astrologların astroloji ile ilgili saygın bir okul veya kuruluş tarafından düzenli uygulamalar ve objektif geri bildirimler yoluyla yeterliliklerini test etmelidir, sertifikaları değerlendirilmelidir.
 • Danışanın ön bilgilendirilmesi: Danışmanlık süreci ile ilgili ücret, süre, yer, danışanın beklentileri, hizmetin niteliği, kullanılacaksa eğer diğer yöntem ve teknikler gibi hususların belirlenen zamandan önce belirtilmesi ve anlaşılması gerekir.
 • Kullanılan dil:
  • Astrologlar, verdikleri bilgilerin tüm sorumluluğunu üstlenmeli ve danışanın yaşam kararları ve süreçleri üzerindeki özerkliğini kabul etmelidir.
  • Her danışana düşünceli bir şekilde davranılması gerekir.
   • Astrologlar, danışanda korku yaratması muhtemel tahminlerde bulunmazlar.
   • Bu, birisinin asla evlenmeyeceğini, asla çocuk sahibi olmayacağını veya belirli bir zamanda öleceğini, sağlık krizlerini, finansal aksaklıklar, boşanma, kazalar, hastalık, ölüm, mali zorluklar gibi konularda belirleyici olan ifadelerden (örn. her zaman, hiçbir zaman, kesin, hiçbiri, hiç kimse vb) kaçınırlar.
   • Astrologlar, danışanlarına harita faktörlerinin geniş bir spektrumda ve çok boyutlu, çok seviyeli bir ifade biçiminde işlediğini garanti eder.
   • Danışanlar, astrolojinin kişilik profilleri veya gelecekteki olaylardan kesinlikle emin olmasının imkânsız olduğu konusunda bilgilendirilir.
  • Talep Edilen Kimlik Bilgileri: Astrologlar, uzmanlık alanlarını veya kimlik bilgilerini doğru olarak açıklamakla yükümlüdür. Kendi kimlik bilgilerinin başkaları tarafından bilinen yanlış beyanlarını düzeltmekten sorumludur. Astrologlar, gerekli sertifika olmadan psikolog veya psikoterapist olduklarını iddia etmezler.
  • Harita hesaplamaları: Doğru verilere dayalı standart prosedür yöntemleri kullanılarak hesaplamalar.
  • Çeşitliliğe Saygı, Ayrımcılık yapmama: Astrologlar, danışanlara, öğrencilere veya denetleyenlere yaşlarına, renklerine, kültürlerine, engellilik durumlarına, etnik gruplarına, cinsiyetlerine, ırklarına, dinlerine, cinsel yönelimlerine, medeni durumlarına veya sosyoekonomik durumlarına göre veya başka herhangi bir nedenle olumsuz etkisi olacak şekilde ayrımcılık yapmazlar. Farklılıklara saygı gösterirler.
  • Her Tür İstismar:
  • Taciz: Astrologlar, cinsel iltimas, fiziksel müdahale veya doğası gereği cinsel olan sözlü veya sözlü olmayan davranışları içeren ve taciz olarak nitelendirilebilecek bir davranışta/eylemde ve cinsel tacizde bulunamazlar. Astrologlar, danışma öncesinde, sırasında veya hemen sonrasında danışanlarla veya öğrencilerle herhangi bir cinsel yakınlığa giremezler. Bir danışan veya öğrenci ile romantik veya cinsel bir ilişki istendiğinde profesyonel ilişki sona erer.
  • Danışana dair bilgiler: Astrologlar, danışanlarının haritasından elde ettikleri bilgileri danışanı sömürmek, taciz etmek veya korkutmak için kullanamazlar.
  • Üçüncü Kişilerin Haritaları: Bir danışan bir astrologdan üçüncü bir şahsın haritasını yorumlamasını isterse, danışandan üçüncü şahsın iznini istemek astroloğun görevidir. Birincil danışan üçüncü şahıstan izin almazsa, astrologlar danışanın bu üçüncü şahısla olan ilişkisini daha iyi anlamak için üçüncü şahsın doğum verilerini kullanabilir, ancak üçüncü şahıs haritalarının danışana doğrudan yorumlanmasından kaçınır.
  • KAMUYA KARŞI SORUMLULUK
  • Tanınmış Kişilerin Grafikleri: Astrologlar, Kamuya mal olmuş kişilerin haritalarını yorumlarken iftira niteliğinde yorumlar yapmaktan kaçınırlar.
  • Sıradan, ekonomik veya politik tahminler: Astrologlar, küresel, finansal, sosyal, politik, jeofizik veya diğer kitlesel olayların haritalarını yorumlarken, halkta mantıksız korkulara yol açması muhtemel tahminlerde bulunmazlar.
   • Olumsuz tahminler, astrolojik değişkenler benzer anlamdaki farklı olaylarda tezahür edebilir ve astroloji gelecekteki astronomik olayların sonucunu mutlak kesinlikle tahmin edemez gibi ifadelerle yorumlar desteklenmelidir.
  • Medya Sunumları: Astrologlar halka açık konferanslar veya yayınlar, gösteriler, önceden kaydedilmiş veya basılı materyaller veya diğer medya aracılığıyla tavsiye veya yorum sunduklarında, açıklamaların sağlam astrolojik ve etik ilkelere dayanmasını sağlamak için makul önlemleri alırlar.
  • Mantıksız İddialar: Astrologlar halkın kaygılarını ve saflığını istismar etmezler. Astrologlar, insanları sevgi, mutluluk veya refah vaadi gibi gerçekçi olmayan iddialara dayanarak astrolojik hizmetler satın almaya teşvik etmek etik değildir. Astrologlar, hizmetlerinin veya ürünlerinin gelecekteki olumsuz olaylara karşı koruma sağlayacağını iddia etmezler.
  • Sosyal Hizmet: Astrologlar, mesleki faaliyetlerinin bir kısmını çok az veya hiç mali getirisi olmayan hizmetlere ayırarak topluma katkıda bulunmaya çalışırlar.

DİĞER PROFESYONELLERE KARŞI SORUMLULUK

 • Astrologlar, kendilerininkinden ve birlikte çalıştıkları diğer meslek gruplarının geleneklerinden ve uygulamalarından farklı olan profesyonel astroloji yaklaşımlarına saygı duyar.
 • Kamuya açık bir bağlamda kişisel açıklamalar yaparken, astrologlar kişisel bakış açılarından konuştuklarını ve tüm astrologlar veya meslek adına konuşmadıklarını açıklarlar.
 • Astrologlar, kişisel anlaşmazlıklardan kaçınmalıdır. Başka bir astroloğun itibarını veya uzmanlığını aşağılayıcı veya zayıflatıcı olarak yorumlanabilecek sözlü veya yazılı açıklamalar yapmaktan kaçınmalıdır.
 • Astroloğun eğitiminin ve uygulamasının kapsamı dışında kalan astroloji veya diğer konular ortaya çıktığında, astrolog danışanları ilgili alanlarda eğitim almış diğer profesyonellere yönlendirir.

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM

 • Araştırmalarda, sunumlarda kullanılan veriler: Danışmanlık ilişkilerinden elde edilen verilerin eğitim, araştırma veya yayın amacıyla kullanılmasında kişilerin kimlikleri gizlenir.
 • Öğretmenler ve Uygulayıcılar Olarak Eğitimciler: Eğitim programlarını geliştirmek, uygulamak ve denetlemekten sorumlu olurlar. Astrologlar öğretim programlarını etik bir şekilde yürütür ve profesyonel davranış için rol model görevi görür.
 • Onay: Astrologlar, öğrencilerin astroloji konusunda yeterli olmadığı durumlarda öğrencileri onaylamazlar veya bir akademik veya eğitim programını tamamlamalarına izin vermezler. Öğrencilerin yeterliliklerini arttırmak yönünde destek olurlar.
 • Oryantasyon: Astrologlar, kabul edilmeden önce, adayları astrolojik eğitim veya öğretim programının beklentilerinden haberdar eder ve gerekli yönlendirmeleri yaparlar.
 • Etiği/Ahlakı Öğretme: Astrologlar, öğrencileri mesleğin etik sorumlulukları ve standartları konusunda bilinçlendirir.
 • Yeni Uzmanlık Uygulama Alanları: Astrologlar kendileri için yeni olan uzmanlık alanlarında ancak uygun eğitim ve öğretimden sonra uygulama yaparlar.
 • Sürekli Eğitim: Astrologlar, sürekli eğitim ihtiyacının farkındadır. Bu, konferanslara katılmayı, kursları almayı ve astrolojik metinleri incelemeyi içerebilir. Astrologlar, kullandıkları becerilerde yetkinliklerini sürdürmeye çalışırlar ve yeni prosedürlere açıktırlar.
 • Profesyonel kuruluşlar: Astrologlar, astrolojinin gelişmesini ve gelişmesini destekleyen yerel, bölgesel veya ulusal derneklere katılmaya çalışırlar.

ETİK SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ

 • Standartların Bilgisi
 • Astrologlar, üye oldukları diğer mesleki kuruluşlardan veya sertifika ve lisans kuruluşlarından Etik Standartlar ve Yönergeler hakkında bilgi sahibidir. Bilgi eksikliği veya etik bir sorumluluğun yanlış anlaşılması, etik olmayan bir davranış suçlamasına karşı bir savunma değildir.
 • Beklenen Etik Davranış: Astrologların Etik Standartlara ve Yönergelere uyması beklenir.
 • Şüpheli Durumlar: Astrologlar, başka bir astroloğun bir etik standardı ihlal ettiğine inanmak için makul sebepleri olduğunda, gizlilik kurallarına saygı gösterirken, önce sorunu diğer astrologla gayri resmi olarak çözmeye çalışırlar.
 • Tavsiye istemek: Belirli bir durumun veya hareket tarzının Etik Standartları ve Yönergeleri ihlal edip etmediğinden emin olmadığında, astrologlar uygun yetkililere danışırlar.
 • Gereksiz Şikâyetler: Astrologlar, haksız veya yalnızca başka bir astroloğa zarar verme niyetinde olan etik şikâyetleri başlatmaz, katılmaz veya bu şikâyetleri teşvik etmez.
 • Resmi Şikâyetlerin Çözümü: Resmi şikâyetlerin çözümünde şikâyet resmi olarak değerlendirilir ve taraflara bir arabulucu atanır.

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR

 • Arda, C.; Astroloji, Ahlak ve Etik; http://astrolojideetik.blogspot.com/2006/12/s-t-r-o-l-o-j-i-d-e-e-t-i-k.html
 • Döşer, Ö., Astrolog Kimdir, Nasıl Olmalıdır?; https://www.onerdoser.com/blog/astrolog-kimdir-nasil-olmalidir
 • Oralgül Demir, E. Hacettepe Üniversitesi, 2020-2021 Güz Dönemi Felsefeye Giriş Ders Notları
 • google.com/c/NDM1NTU0MTkzMjha (Hermes Gökilim Okulu, Gökilim Ahlakı ve Tarihi)
 • acvaonline.org
 • astrolojiokulu.com/tr/william-lilly-kimdir
 • geocosmic.org/ncgr-code-of-ethics
 • findastrologer.com/international-astrology-organizations
 • ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/5151.htm
 • isarastrology.org
 • opaastrology.org/about/code-of-ethics-and-by-laws
 • professionalastrologers.co.uk/news

 

Etik konusu ile ilgili göz atılabilecek öneri yazılar ve kaynaklar:

 • http://astrolojideetik.blogspot.com/2006/12/s-t-r-o-l-o-j-i-d-e-e-t-i-k.html
 • https://www.instagram.com/p/CF0nkRJjEc1/?hl=bn
 • http://www.astroloox.com/astroloji-etik-degerleri/
 • http://www.astrolojitelevizyonu.com/astrolojide-etik-ilkeler-astrolog-oner-doser-gazeteci-aycan-askim-saroglu-roportaji/
 • http://www.astrolojitelevizyonu.com/supervizyon-danismanlik-etigi-ve-ilkeleri-dersinden-astroloji-okulu-21-06-2014/
 • https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/r-hakan-kirkoglu/astroloji-de-de-balon-var-1657363
 • https://www.sebnemeksib.com.tr/astrolog-etik-degerleri/
 • https://astrolojiokulu.com/tr/etik-ilkeler/